Resmi Gazete’de bugün (15.09.2022)

admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6036)
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6037)
–– Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6038)
–– Ekli Listede İsimleri Belirtilen Turizm Bölgesi ve Turizm Merkezlerinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6039)
–– İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6040)
–– Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6041)
–– Tokat Havalimanının Uluslararası Giriş ve Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6042)
–– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6043)
–– Kayseri ve Kırşehir İllerinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6044)
–– Van İli, Edremit İlçesi, Eski Cami ve Yeni Cami Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6045)
–– Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Tunus Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Başlatılan Konut Projesi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Sağlanması Amacıyla Anılan Başkanlık Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6046)
–– Sakarya İli, Karasu İlçesi, Yukarı İncilli Mahallesinde Bulunan Taşınmazın, Karasu Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6047)
–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Bolu İli Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazların, TKİ Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilmek Üzere Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6048)
–– Malatya İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6049)
–– Malatya İli, Hekimhan İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6050)
–– Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Dilovası Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6051)
–– Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazıköy Mahallesinde Yer Alan Taşınmazın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6052)
–– Türkiye Afet Müdahale Planının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6053)
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485)
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/26)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/4 (Değişik İşler), K: 2022/3 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2022 Tarihli ve 2017/36237 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2022 Tarihli ve 2018/31084 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın

vozol vozol vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri