Resmi Gazete’de bugün (14.09.2022)

admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6028)
–– Kocaeli Serbest Bölgesinin Sınırlarının Ekli Kroki ve Koordinat Tablosunda Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi ile Söz Konusu Serbest Bölgeye Dâhil Edilen ve Ekli Listede Kamulaştırma Bilgileri Gösterilen Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6029)
–– Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6030)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6031)
–– 29 Temmuz 2015 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” ve eki “Mutabakat Zaptı”nın Yürürlük Tarihinin 14 Haziran 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6032)
–– Türkiye Cumhuriyeti Adına 17 Kasım 2021 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamı ve Amerika Birleşik Devletleri Yetkili Makamı Arasında Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Anlaşma”nın Yürürlük Tarihinin, 1 Ocak 2019 ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemlerine Uygulanmak Üzere 24 Kasım 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6033)
–– Türkmenistan’ın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Azami 30 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde 19/7/2007 Tarihli ve 2007/12441 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Sağlanan Vize Muafiyetinin Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6034)
YÖNETMELİKLER
–– İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– İdari Gözetime Alternatif Yükümlülüklere İlişkin Yönetmelik
–– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2022 Tarihli ve 2019/25823 Başvuru Numaralı Kararı
DÜZELTME: Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın

vozol vozol vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri